สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สิมมะลี
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธ์วงค์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรดล  ดวงกลางใต้
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 41.76 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสมภพ  พินิจ
2. เด็กชายเจษฎา  แสนลืม
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.29 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สาระแพง
2. เด็กชายสฤษดิศักดิ์  แพงคำไหล
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 39.21 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุติธร
2. เด็กชายมงคล  ปะนัดตา
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
6 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 53.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัญจมา  ปาละโค
2. เด็กหญิงมนัสดี  ชัยอินศูนย์
3. เด็กหญิงรัชนก  ไพจันทึก
4. เด็กชายวงศกร  พันทองหล่อ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  พวงศรีเคน
6. เด็กหญิงอริสรา  ปัตติลาพัง
 
1. นางสาวกฤษราภรณ์  ภูศรี
2. นางลัดดา  อาปัดชิง