สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา   บุญสะอาด
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายนวันธร  โพธิ์วงศ์
2. เด็กชายนิธิศรันย์  สุขโสม
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทศิริ  สุขโสม
2. เด็กชายภูวดล  ภูธรรมมา
3. เด็กหญิงยลดา  หงษ์สาหิน
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  โหมกหอม
2. เด็กชายนิพนธ์  พันทองหล่อ
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปิธิระโจ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  สิมมะลี
3. เด็กหญิงจิราพร  อันทามา
4. เด็กหญิงธาริณี  วานทุม
5. เด็กหญิงพิกุล  ยอดแก้ว
 
1. นายประหยัด  ศรีสมศักดิ์
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิปไตย  วงษ์สีษา
2. เด็กหญิงพรณิภา  แพงพันตอง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  จ่าเลิศ
4. เด็กหญิงสุธารทิพย์  สะอาดจันดี
5. เด็กหญิงสุนิสา  เกสร
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลสินี  โดนมงคล
 
1. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84.6 ทอง 6 1. เด็กชายธนาธิป  นิลคำ
2. เด็กชายยุพาวดี  ทองมา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สินเมฆา
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นางปุณรดา  สิงหโยทะกา
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงอินทิรา  วันโพธิ์
 
1. นางอธิกา  โพธิสัย
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยอินศูนย์
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ลีหล้าน้อย
 
1. นางลัดดา  อาปัดชิง
2. นายสำราญ  บุรี
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงณีรนุช  แก้วลาด
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เผ่าสุขดี
 
1. นางสาวกฤษราภรณ์  ภูศรี
2. นางลัดดา  อาปัดชิง
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วกองนอก
2. เด็กชายวีระพล  แสงกล้า
 
1. นางลัดดา  อาปัดชิง
2. นางอธิกา  โพธิสัย
 
13 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายอลงกรณ์  กองแก้ม
 
1. นางอธิกา  โพธิสัย
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประณิตา  ทองนาค
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  พวงเพชร
 
1. นายประหยัด  ศรีสมศักดิ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุขยา
2. เด็กหญิงณัฐกุล  เกวิโก
3. เด็กหญิงสนธิญา  สัมมาสาโก
 
1. นางลัดดา  อาปัดชิง
2. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปาละโค
3. เด็กหญิงวิญาดา  มงคุล
 
1. นางสาวนฤบล  บุญส่งตระกูล
2. นางลัดดา  อาปัดชิง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  จันทรวงศ์
2. เด็กหญิงนันทศิริ  สุขโสม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญสะอาด
 
1. นางสาวนฤบล  บุญส่งตระกูล
2. นางสายศิลป์   เจริญพันธุวงศ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สายเพชร
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทรจร
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
 
21 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  อาสาเสนา
 
1. นางอธิกา  โพธิสัย
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทองคำ  กองแก้ม
2. เด็กหญิงปาริมา  ชัญถาวร
3. เด็กชายพันธกานต์  รูขะจี
4. เด็กชายภานุวัชร  ยอดปราสาท
5. เด็กหญิงวิภาดา  พวงเพชร
6. เด็กหญิงวิมลศิริ  ทาสีนวล
7. เด็กชายศุภศักดิ์  ยิ่งเสมอ
8. เด็กชายศุภศักดิ์  ทองนาค
9. เด็กชายอภิชัย  ดอกมะลิ
10. เด็กชายโยธิน  ภักดี
 
1. นายต๋อง  สุวรรณ์
2. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
3. นายไพรัช  กัณโสภา
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทรจร
2. เด็กหญิงจิตติมา  อัตพล
3. เด็กหญิงณัฐพร  สายเพชร
4. เด็กหญิงปวีณา  พูลวงษ์
5. เด็กหญิงวรรณิภา  แสนลืม
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
2. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 86.8 ทอง 4