สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองเตา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทร์เสน
2. เด็กชายนันธวัฒน์   อาษากิจ
3. เด็กชายนิตินัย  แก้วประเสริฐ
 
1. นายทรงเดช  บัวไชยยา
2. นางวรรัตน์  สุวรรณศรี
 
2 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ชูเนตร
2. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  พลอามาตย์
3. เด็กหญิงพัชชาภรณ์  บุราณรมย์
4. เด็กหญิงภัทรดา  ประทุมทอง
5. เด็กหญิงภาทิณี  สอนพรม
6. เด็กหญิงลลิตา  ใจเย็น
7. เด็กหญิงศิวาพร  นามมะลัย
8. เด็กหญิงอารีญา  อาษากิจ
9. เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุราณรมย์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์เงิน
 
1. นายประสงค์  สีทอนสุด
2. นางพิสมัย  สีทอนสุด
3. นายวานิช  จรรยา
 
3 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ต้นเขียว
2. เด็กหญิงปวีณา  สุขสรณ์
3. เด็กหญิงปิยนุช  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงพนิด  โพธิ์เงิน
5. เด็กหญิงศศินา  บุญหมั่น
6. เด็กหญิงศิรภา  ภาโสภะ
7. เด็กหญิงสุธาสินี  แก้วประเสริฐ
8. เด็กหญิงสโรชา  บุราณรมย์
9. เด็กหญิงอักษรศรา  ศรีหรณ์
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  บุราณรมย์
 
1. นางคำตัน  บัวไชยยา
2. นายประสงค์  สีทอนสุด
3. นางพิสมัย  สีทอนสุด
4. นายวานิช  จรรยา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา  นุชบ้านป่า
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุวรรณวงษ์
 
1. นางคำตัน  บัวไชยยา
2. นางวรรัตน์  สุวรรณศรี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิตติยาวรรณ  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สร้อยทอง
 
1. นางคำตัน  บัวไชยยา
2. นางสาวประภา  กันยายน