สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงทุติมา  ดวงตา
 
1. นายคำตัน  สุดโต
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 19    
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญกิริยารัติ
 
1. นายคำตัน  สุคโต
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภุชงค์  ป้องชารี
2. เด็กชายอภิษฎา  รอนบุญชู
 
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 7    
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 16 1. เด็กชายรัชพล  ฉลองคุณ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มโนวรรณ
3. เด็กหญิงอรจิรา  จันทนันต์
 
1. นายนิคม  บุญเข็ม
2. นางสลักจิต  บุญเข็ม
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 12 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ทีสุกะ
 
1. นายหนูจันทร์  กำมหาวงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 1. เด็กชายวรรณศิลป์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเวธินี  พรสำเดช
 
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26    
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 18 1. เด็กหญิงปวีณา   ปิดตาสัง
2. เด็กหญิงอรพิชชา   ศรีสมเพชร
3. เด็กหญิงเขมิกา   กัสโป
 
 
12 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    วิโรพรหม
 
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา   ป้อมไธสง
 
1. นางสาวสุคนธวัลย์   วงศ์นิรามิษ
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  วิไลพรหม
 
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 5 เข้าร่วม 14