สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญกิริยารัติ
 
1. นายคำตัน  สุคโต
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 16 1. เด็กชายรัชพล  ฉลองคุณ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มโนวรรณ
3. เด็กหญิงอรจิรา  จันทนันต์
 
1. นายนิคม  บุญเข็ม
2. นางสลักจิต  บุญเข็ม
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 18 1. เด็กหญิงปวีณา   ปิดตาสัง
2. เด็กหญิงอรพิชชา   ศรีสมเพชร
3. เด็กหญิงเขมิกา   กัสโป
 
 
5 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    วิโรพรหม
 
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา   ป้อมไธสง
 
1. นางสาวสุคนธวัลย์   วงศ์นิรามิษ