สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอมิตรา  สมคำ
 
1. นางอัญชนา  ยอดญาติไทย
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงฟ้าธิดา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นางพิมพ์ลัดดา  ยศพล
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสงโนราช
 
1. นายสุพล  แสงกะลา
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ศรีประดู่
 
1. นางอัญชนา  ยอดญาติไทย
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนัทธิพงศ์   ธรรมวงษ์
2. เด็กหญิงรุจิภา  ทาโพธิ์ทอง
 
1. นางอัญชนา  ยอดญาติไทย
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายปรเมทร์  ลีหล้าน้อย
 
1. นางชุติวรรณ    ทุมโนน้อย
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงปณิดา   ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงรุ่งนิสา   ผะหว่าง
3. เด็กหญิงสมัชญา   โพธิ์ขนาบ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   คุณวงษ์
2. นางชุติวรรณ   ทุมโนน้อย
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวรางคณา   โสภามาตย์
2. เด็กชายศุภนิมิต   บุญยัสสะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   คุณวงษ์
2. นางชุติวรรณ   ทุมโนน้อย
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กชายวรัญญู  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นางชุติวรรณ  นุ่มโนน้อย
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชลธิชา   ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา   โสภามาตย์
 
1. นายคำพันธ์   ลีหล้าน้อย
2. นายเวียงพิงค์   ทาสีทำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปารีชาติ   เล็กอรินทร์
2. เด็กหญิงพรธิดา   เบ้าหัวดง
3. เด็กชายภัคพงษ์   ทุไธสง
4. เด็กหญิงยุวดี   จันทะเสน
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์   เล็กอรินทร์
 
1. นางอุธร    แหล่งสุข
2. นายเวียงพงค์   ทาสีทำ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชรี  สมบัติดี
2. เด็กชายศราวุฒิ  ชุมพล
 
1. นางอุธร   แหล่งสุข
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรา  โพพยัคฆ์
2. เด็กหญิงชลนิชา  สุพะกำ
3. เด็กหญิงญานัท  จ้อยศักดา
4. เด็กหญิงธนันชนก  โพพยัคฆ์
5. เด็กหญิงนพมาศ  สุขเทศ
6. เด็กหญิงนราภรณ์  โทรา
7. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ลีหล้าน้อย
8. เด็กหญิงปุณยาพร  โคกสีนอก
9. เด็กหญิงพาณิภัค  ศรีมหาพรม
10. เด็กหญิงมุทิตา  มุงคุณ
11. เด็กหญิงวรัญญา  วิชานนท์
12. เด็กหญิงสาธิมา  โพธิ์พยัคฆ์
13. เด็กหญิงสาวิกา  สิงธิมาตร
14. เด็กหญิงสุจิตรา  สนิท
15. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีบุตรโคตร
 
1. นางชูศรี  นนทะนำ
2. นางทองพูน  สอนบุญชู
3. นางทัศนีย์  พลตื้อ
4. นางหทัยรัตน์  ศิริ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายเกรียงไกร   ทุมโนน้อย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แดงทุมมา
 
1. นายสุทัศน์   ลาหนองแคน
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิศร   พรไธสง
 
1. นายนิคม   ฆารสว่าง
 
16 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวราพล   จัตตุจันทร์
 
1. นายนิคม  ฆารสว่าง
 
17 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงสายใจ   ภารมาตย์
 
1. นายนิคม ฆารสว่าง  ฆารสว่าง
 
18 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94.5 ทอง 4 1. เด็กชายธนบดี   พรมมาแข้
2. เด็กชายพงศกร    พม่า
3. เด็กชายพงษ์ภัค  วิลาศ
 
1. นางทัศนีย์   พลตื้อ
2. นายนิคม   ฆารสว่าง
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายอภิวิชญ์    ภูกาบเพชร
 
1. นางทัศนีย์  พลตื้อ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑานันท์   ราชวงษา
2. เด็กชายธนพล   ราชวงษา
3. เด็กหญิงนัฎฒพร   เกษกุล
 
1. นางชูศรี   นนทะนำ
2. นางทองพูล   สอนบุญชู
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.25 ทอง 5 1. เด็กชายพันธกานต์   พันลีคำ
2. เด็กชายอาทิตย์    วงสีสา
3. เด็กชายเฉลิมพร   เพชรวงษ์
 
1. นางฐิติพร   เขมะปัญญา
2. นางสาวมณี   จันปัญญา
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวัฒสิกา   วิลาศ
2. เด็กหญิงสุภาวิณี   สิมมาลา
3. เด็กหญิงไอรดา   ธานี
 
1. นางทองพูล   สอนบุญชู
2. นางปภิญญา   แสงสุริยา
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ยุทไธสง
2. เด็กหญิงพรรณิภา    ลาหนองแคน
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   จันทโชติ
 
1. นางฐิติพร   เขมะปัญญา
2. นายสุพล   แสงกะลา
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงปัทมา   ยิ้มศรี
2. เด็กหญิงศิริภา   วงสุริยะ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุพะกำ
 
1. นางชูศรี   นนทะนำ
2. นางฐิติพร    เขมะปัญญา
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบา   การรักษ์
2. เด็กหญิงพรรณิภา   บุญยัสสะ
3. เด็กหญิงสุประวีณ์   พิลึก
 
1. นางฐิติพร   เขมะปัญญา
2. นางสริตา   จีบค้างพลู
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์    มีบุญมาก
2. เด็กชายอาภรพันธ์   อินทสอน
 
1. นางสาวพิชชานันท์  อรรควัฒนางกูร
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชลธิชา   ลีหล้าน้อย
 
1. นางเกื้อกูล  ชุมศรี
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์ศรีษะ
 
1. นางเกื้อกูล ชุมศรี  ชุมศรี
 
29 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุขณภา   ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสริตา   จีบค้างพลู