สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนาสีนวล สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอมิตรา  สมคำ
 
1. นางอัญชนา  ยอดญาติไทย
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายปรเมทร์  ลีหล้าน้อย
 
1. นางชุติวรรณ    ทุมโนน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชลธิชา   ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา   โสภามาตย์
 
1. นายคำพันธ์   ลีหล้าน้อย
2. นายเวียงพิงค์   ทาสีทำ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายเกรียงไกร   ทุมโนน้อย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แดงทุมมา
 
1. นายสุทัศน์   ลาหนองแคน
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์ศรีษะ
 
1. นางเกื้อกูล ชุมศรี  ชุมศรี