สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กชายจิราพงษ์  เมืองเดช
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทับละ
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 79.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  กิ่วไธสง
2. เด็กหญิงจิตรฤดี  กองไธสง
3. เด็กหญิงศุภดา  พูลเกษม
 
1. นายสุระชัย  ภูกาเมฆ
2. นางเพ็ญศิริ  ภูกาเมฆ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง 13 1. เด็กชายนัชชา   กึกไธสง
 
1. นายสุระชัย   ภูกาเมฆ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายต้นธวัชชัย    หมื่นไธสง
 
1. นายเพ็ญศิริ   ภูกาเมฆ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราพงษ์  เมืองเดช
2. เด็กหญิงปณิดา  พระนาจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กิ่วไธสง
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทับละ