สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหมี สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธีนิดา  นันทะสี
 
1. นางสาววันวิสาข์  ศรีภูมิ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายจักรพันธ์  พุทธถนอม
2. เด็กชายปัญญากร  ปะโกสันตัง
3. เด็กชายสุริยา  พุทธปัญโญ
 
1. นายประเสริฐ   ปะระทัง
2. นายแก้ว  กฐินเทศ
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายคมสัน  ทัศตะคุ
2. เด็กชายวิสุทธิพร  สีโห
 
1. นายประเสริฐ   ปะระทัง
2. นายยุทธนา  ทุมมาลา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายดุษฏี  ตรีเมืองซ้าย
 
1. นางสุนีพร   รัฐการวิวัฒน์