สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพยดา  เกษร
2. เด็กหญิงพนิดา  ชาชำนาญ
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  สง่าศรี
4. เด็กหญิงอินธิรา  โพธิ์สา
5. เด็กชายเดชาธร  บำรุงธรรม
 
1. นางบุษบา  เมาะสมาน
2. นางสาวพวงบุปผา  เขมะรัง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำพั๊นซ์  ทันจร
2. เด็กหญิงเบญจมินทร์  ยี่รัมย์
3. เด็กหญิงโชติกา  ดีชัยรัมย์
 
1. นางบุษบา  เมาะสมาน
2. นางสาวพวงบุปผา  เขมะรัง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  ประทุมแบน
2. เด็กชายธนพล  พาชัย
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  พระมะโส
 
1. นายบุญร่วม  บุตรทา
2. นางสุกัญญา  เชาระกำ