สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงรินณลี  แสงอรุณ
 
1. นางสมใจ  สมอุดร
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.6 ทอง 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิมศิริวัฒน์
 
1. นายณัฐวุฒิ  มนไธสง
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์คา
2. เด็กชายพันธกร  ภูมิลำเนา
 
1. นางสมใจ  สมอุดร
2. นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัติยาภรณ์  เล็งไธสง
 
1. นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชิตวร  แก้วหมื่นทรง
 
1. นายบัว  ชนะบุญ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายบวร  แก้วหมื่นทรง
 
1. นางอุไรวรรณ  ยอดสะเทิน