สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธิภาพร  คำจันทร์ดา
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงอรุณ
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มณีล้อม
2. นางสาวสุนิตา  เพ็งวัด
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
2. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุเมฆา  สรรพสอน
 
1. นายศุภชัย   สุวรรณพัฒน์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายชัชพงษ์  กฐินเทศ
 
1. นางดรุณี  ปะสังติโย
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 19    
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ    
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญมาก
2. เด็กหญิงฐิติภา  รอดสำเริง
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เกลี้ยงกรแก้ว
4. เด็กชายปรเมศน์  เสาร์เนียม
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  โพธิ์คา
 
1. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
2. นายสุมิตร  สุนนทราช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขาวงาม
2. เด็กหญิงรสิกา  หาญชนะ
3. เด็กหญิงสุนิษา  คงจันทร์
4. เด็กหญิงอริศรา  ศิริ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสริมไธสง
 
1. นายสมนึก  เสนีย์วงศ์
2. นางสาวแสง  สมสา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจารุเดช  สัตถาระโห
2. เด็กหญิงช่อรักษ์  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงมนทการณ์  คำพิละ
4. เด็กหญิงวิภาดา  ยาลัยศรี
5. นายศตวรรณ  พรรณา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ภวภูตานนท์
2. นายอัษฏากร  เกตมาลา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.6 ทอง 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ผวงโป่งแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  ผาสุขศรี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สุขเสริม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ชมภูสิงห์
5. เด็กชายสิรวิชญ์  จำเดิม
 
1. นายสุนันท์  พลอาษา
2. นายอัษฎากร  เกตมาสา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.8 เงิน 14 1. เด็กชายบูรพา  พุทธิเสน
 
1. นายสมจิตร  วาระโก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิรดา  จันทะนัน
 
1. นางนิศารัตน์  สุวรรณพัฒน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงสัจจพร  ออ่นไธสง
 
1. นายสุนันท์  พลอาษา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงภาวิณี  หงษ์คำ
 
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9    
18 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22    
19 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิศักดิ์   สืบเทพ
 
1. นายสุมิตร   ลดาวัลย์
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นางสาวอนุสรา   ขอพินกลาง
 
1. นางสาวกชกมล   ประวันจะ
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศรัตน์   มณีล้อม
 
1. นางสาวกชกมล   ประวันจะ
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัลลิกา    พุฒพันธ์
 
1. นายธงชัย    สุทธะพินทุ
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิกา   พุฒพันธ์
 
1. นายธงชัย   สุทธะพินทุ
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอนุสรา   ขอพันกลาง
 
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายขจรศักดิ์   อำไธสง
2. เด็กชายประดิพัทร์  รอดสุโข
3. เด็กชายวุฒิชัย   เหมือนใจ
 
1. นายบุญมี  ศรีวงษา
2. นายอนุพล  อุปนันท์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยาสุขศรี
2. เด็กชายเสรสรร  จินโจ
 
1. นางดรณี  ปะสังติโย
2. นางลักษมาภรณ์  จีระออน
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงชญาดา  รังศิริ
2. เด็กชายพงศกร  หงษา
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นางดรณี  ปะสังติโย
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  มูลศรีสุก
2. เด็กชายจักรพงษ์  รังสี
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุทธิทิพย์
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นางลักษมาภรณ์  จีระออน
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงตติยา  เพียกุนา
2. เด็กหญิงปรียากร  หงษา
3. เด็กหญิงภัคจิม  พาสนิด
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นายอนุพล  อุปนันท์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรศรา  ผิวบาง
2. เด็กหญิงปิยะดา  มิละถาโก
3. เด็กหญิงวรัญญา  มลิเลิศ
 
1. นางกุลธิดา  ภารวงษ์
2. นางอัมพร  ลดาวัลย์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  จันทะกา
2. นางสาวดวงลดา  แสงอรุณ
3. นางสาวรัติติยากร  พลยามา
 
1. นางอัมพร   ลดาวัลย์
2. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงลลิตา  อุตส่าห์
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัณฑิลา  จันทะนัน
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
34 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาพร  แก้วหมื่นทรง
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงพีระดา  จันทะนัน
 
 
36 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงอรุณ
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
37 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุดารัตน์  มณีล้อม
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5    
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ