สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธิภาพร  คำจันทร์ดา
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุเมฆา  สรรพสอน
 
1. นายศุภชัย   สุวรรณพัฒน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22    
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุดารัตน์  มณีล้อม
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพินทุ