สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.61 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ   ศรีกุล
 
1. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิมพิดา  ปาปะเถ
 
1. นางอนงค์  เหล่าเคน
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชนก  หรัญราช
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ราตีนู
2. เด็กหญิงอัญชนา  บุญประถัมภ์
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงศิรินภา  เดชชัย
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษื  แก้วสุวรรณ
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42.37 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายคชรัตน์  พิมวัน
2. เด็กชายนวันธร  เพ็งแข
3. เด็กชายวุฒิชัย  ปาสาวัน
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปวีณา  ลาโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชริดา  สารีบุตร
3. เด็กหญิงอณามิกา  พรมลี
 
1. นางสถาพร  บุตรสำราญ
2. นายอนุรักษ์  บูรณธนิต
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 9 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขาวงาม
2. เด็กหญิงสุนิสา  คงจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  น้อยบาท
4. เด็กหญิงอริศรา  แสวงเงิน
5. เด็กหญิงอังคณา  พลรักษ์
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 1. เด็กหญิงนิตยา  สืบเทพ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ชัยภูมิ
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
2. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. นายกิตติภัฎ  ผดาวัน
2. นายศตพล  กระแสเทพ
 
1. นางสถาพร  บุตรสำราญ
2. นายอนุรักษ์  บูรณธนิต
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 15 1. เด็กชายเขมทัต  ผดาวัน
 
1. นางสถาพร  บุตรสำราญ
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราลี  พลรักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สองสี
 
1. นางประดิษฐ์  บุ้งทอง
2. นางสถาพร  บุตรสำราญ
 
14 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  คำศรีสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
15 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   วงษ์ภา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
16 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุธ  ปาสาวัน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินตรา  วรรณสุข
2. นางสาวเนตรสกาว  ธิมาไชย
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 5 1. นางสาวกัญยรัตน์  สิงห์คำ
2. นายณัฐวุฒิ  บุญกอง
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันตยา  ทุมลี
2. เด็กหญิงฐนิชา  แก้วกองนอก
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณณพร  พรมแสง
2. เด็กชายเดชาธร  สารีบุตร
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางอนงค์  เหล่าเคน
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชริสรา  วรสิทธิ์
2. เด็กชายสุทธิกร  แสนสัญญา
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงธิติยา  ผดาวัน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญครอง
 
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัญญบูรณ์  จันทรา
2. นางสาวมยุรี  สูงยาง
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตติยา  แก้วกองนอก
2. นางสาววลัยพร  บุญอุ่น
3. นายอนุชา  เสือนิน
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
25 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทพงษ์  บุญรินทร์
2. เด็กชายบัญญธร   ประจุคะเนย์
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ปาปะเค
4. เด็กหญิงพรรณิภา  พรมลี
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สายยศ
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นางบัวผัน  เพียรโคตร