สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิมพิดา  ปาปะเถ
 
1. นางอนงค์  เหล่าเคน
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรชนก  หรัญราช
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษื  แก้วสุวรรณ
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 9 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขาวงาม
2. เด็กหญิงสุนิสา  คงจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  น้อยบาท
4. เด็กหญิงอริศรา  แสวงเงิน
5. เด็กหญิงอังคณา  พลรักษ์
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 15 1. เด็กชายเขมทัต  ผดาวัน
 
1. นางสถาพร  บุตรสำราญ
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราลี  พลรักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สองสี
 
1. นางประดิษฐ์  บุ้งทอง
2. นางสถาพร  บุตรสำราญ
 
7 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  คำศรีสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
8 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   วงษ์ภา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
9 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรายุธ  ปาสาวัน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมินตรา  วรรณสุข
2. นางสาวเนตรสกาว  ธิมาไชย
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 5 1. นางสาวกัญยรัตน์  สิงห์คำ
2. นายณัฐวุฒิ  บุญกอง
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันตยา  ทุมลี
2. เด็กหญิงฐนิชา  แก้วกองนอก
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณณพร  พรมแสง
2. เด็กชายเดชาธร  สารีบุตร
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางอนงค์  เหล่าเคน
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชริสรา  วรสิทธิ์
2. เด็กชายสุทธิกร  แสนสัญญา
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงธิติยา  ผดาวัน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญครอง
 
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธัญญบูรณ์  จันทรา
2. นางสาวมยุรี  สูงยาง
 
1. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
2. นางสาวแสง  สมสา
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตติยา  แก้วกองนอก
2. นางสาววลัยพร  บุญอุ่น
3. นายอนุชา  เสือนิน
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นายพีระศักดิ์   ศิริกิจ
 
18 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทพงษ์  บุญรินทร์
2. เด็กชายบัญญธร   ประจุคะเนย์
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ปาปะเค
4. เด็กหญิงพรรณิภา  พรมลี
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สายยศ
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นางบัวผัน  เพียรโคตร