สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิภาพร  ปกป้อง
2. เด็กหญิงวิชุดา  ตันตะวาโย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีคำ
 
1. นางมะลิวัลย์  ศรีวิเศษ
2. นางเบญจพร  คำควร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐชา  พอขุนทด
2. เด็กหญิงนฤมล  คนซียเซา
3. เด็กหญิงนันธิกานต์  นิยะดี
4. เด็กหญิงรัตมณี  หินชัยศรี
5. เด็กหญิงศุภดา  จิตรัมย์
 
1. นางวรรณภา  ผาสุขขี
2. นางสุภาพ  ศรีจันทร์
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 6    
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 86.66 ทอง 12 1. เด็กชายจีระศักดิ์   สุนทรอินทร์
2. เด็กชายธนวัติ    วงศ์ศรีษะ
3. เด็กชายธนัญชนก    เกนสาคูร
 
1. นางนางกันหา   คุณโน
2. นางนารี   ทุมมาลา
 
5 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชา   พอขุนทด
2. เด็กหญิงนฤมล   คงเซียงชา
3. เด็กหญิงนิภาพร    ปกป้อง
4. เด็กหญิงพรนิภา    ปกป้อง
5. เด็กหญิงรัตมณี   หินชัยศรี
6. เด็กหญิงวิภารัตน์   แดงกุลา
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ   ครองสิงห์
8. เด็กหญิงอนุชญา    แพงคำไหล
 
1. นางมะลิวัลย์   ศรีวิเศษ
2. นางเบญจพร    คำควร
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายชินวัตร  มายา
2. เด็กชายวาริช  สุริยแก่นทราย
3. เด็กชายสวิตญ์   ศรีหงษ์