สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. นางสาวธาวิณี  สุทุม
2. นางสาวภัทรสุดา  วันทา
 
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9    
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. นางสาวอรอนงค์  มาตรแท่น
 
1. นางพวงพยอม  ปพติเพนัง
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7    
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลินดา  ปะกิระณา
2. เด็กชายศราวุธ  จันดำ
 
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 33    
7 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. นางสาวประกายฟ้า   ปะกิคะเนย์
 
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    วันทา
 
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะ   วงษ์ลา
 
1. นางประดับศรี   กิจชัย
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิสา  บัวบุญ
 
1. นายธนกฤต  มะธุเสน
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ปะทุติตา
 
1. นางปาริฉัตร  อินทร์ไชย
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤพนธ์  ประทุมแสง
 
1. นางอาภรณ์  อำพินธุ์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิตา  อะมะมูล
2. เด็กหญิงลลิตา  แสงสารพัด
3. เด็กหญิงศศิธร  ปัตตังทานัง
 
1. นางประไพพร  โยวผุย
2. นางเพ็ญศรี  ลาวงศ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. นางสาวประกายฟ้า  ปะกิคะเนย์