สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา    สงแดง
2. เด็กหญิงจิตนภาภรณ์   บุตรงาม
3. เด็กหญิงดลกมล   ตรีวิเศษ
4. เด็กหญิงนิติพล   บุญเชิดชู
5. เด็กหญิงเฉลิมพร    ทองระยะ
 
1. นายสุดใจ  อุบลบาล
2. นางอนุสรณ์  พัฒอำพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บริบาล
2. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์แป้น
3. เด็กชายวันชนะ  สุริยันต์
4. เด็กหญิงศศิธร  สุขแสวง
5. เด็กหญิงเกวลิน  ผุยหัวดง
 
1. นางกิตติภูมิ  สาชะรุง
2. นางอนุสรณ์  พัฒอำพันธุ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.25 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล   อเดโช
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ภารวงค์
3. เด็กชายอภิรักษ์   พลสิมมา
 
1. นายกิตติศักดิ์    พลสิทธิ์
2. นางคำนึง   พลสิทธิ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง 9 1. นายชยันต์   ยูพา
2. นายภานุกร   จีระออน
3. นายวีระศักดิ์   พลธรรม
 
1. นายกิตติศักดิ์  พลสิทธิ์
2. นางสนอง   พรมโนนศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภกานต์   จงเทพ
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัจฉรา    อ่อนศิลา
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    สมรูป
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณณิสา   โยธาวงศ์
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรชุมา   สีแหงโคตร
 
1. นางสาววิมลฉัตร   นามมนตรี