สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   อาปัดชิง
2. เด็กหญิงฉัตรลดา   กัตโร
3. เด็กหญิงชลดา   บุรี
4. เด็กชายธราธร   สร้อยนวมเพรช
5. เด็กชายนราธิป   ถาปันนา
6. เด็กชายปรีชา   หารศรีภูมิ
7. เด็กหญิงปวีณา   เจ้ยไธสง
8. เด็กหญิงพิยดา   ดีมา
9. เด็กชายภาคภูมิ   พะวัดทะ
10. เด็กหญิงรักษณาลี   มูลศรีสุข
11. เด็กชายวทัตญู   พะวัดทะ
12. เด็กชายวสันต์   บุญตัว
13. เด็กหญิงศศิธร   สิทธิจันทร์
14. เด็กชายสรรชัย   ชาตาธิคุณ
15. เด็กหญิงสุธิดา   ฆารเจริญ
16. เด็กชายอนุรักษ์   ทาบุตร
17. เด็กชายอภิสิทธิ์   สิทธิจันทร์
18. เด็กหญิงอรสา   คำบุญตรี
19. เด็กหญิงอรัญญา   สุริยามาตย์
20. เด็กชายไพรฑูรย์   ศรีมุงคุณ
 
1. นายบุญเลิศ  รินทะ
2. นายวัชระ  ทองหล่อ
3. นางสุพรรณี  เหล่าอรรคะ
4. นางหนูแดง  อินละคร
5. นายอนุชิต  ผาสุขขี