สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 52.08 เข้าร่วม 6    
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 25.63 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกาณวัฒน์  คลังแสง
2. เด็กชายคีตภัทร  คำกองแก้ว
 
1. นายสมจิตร  โนศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  นุชาญรัมย์
2. เด็กหญิงช่อผกามาศ  บาตโพธิ์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บัณฑิต
4. เด็กหญิงธณพร  คำดำ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีวังลาศ
6. เด็กหญิงนัทญา  น้อยจันทร์วงศ์
7. เด็กหญิงพรพรรษา  คุ้มไพฑูรย์
8. เด็กหญิงพรพิชา  แทนนำ
9. เด็กหญิงระพีพร  เกิดผิวดี
10. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  เกี้ยงกลอนแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  บางวิเศษ
2. นางศิริพร  กิติวกูล
3. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพล  แก้วไชยพาน
 
1. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.51 ทอง 10 1. เด็กหญิงภาพิมล   เกลี้ยงกลม
 
1. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยกร    บุญยะเพ็ญ
 
1. นางวันเพ็ญ   บางวิเศษ
 
7 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยากร   บุญยะเพ็ญ
2. เด็กหญิงจิราพร    ลดกระโทก
3. เด็กชายชัยมงคล   ลายโถ
4. เด็กหญิงฐาปนี    พันธ์รัตน์
5. เด็กชายณัฐพงษ์   อินทะเนตร
6. เด็กชายณัฐราวุฒิ   พลมีศักดิ์
7. เด็กชายธนวัฒน์   พิมูล
8. เด็กชายธนโชติ   บุตรบ้านเขวา
9. เด็กชายธรรมศักดิ์    อาดี
10. เด็กหญิงนพวรรณ   อาดี
11. เด็กหญิงนฤมล   สีหาบูราณ
12. เด็กหญิงนิรชา    เขียวอุตสา
13. เด็กหญิงพรไพลิน   ชิลชาคำ
14. เด็กชายพลศักดิ์   บุญเรือง
15. เด็กชายพีรพล    แก้วไชยพาน
16. เด็กชายพีรพัฒน์    พิมูล
17. เด็กชายพีรภัทร   ศัตรูพินาศ
18. เด็กหญิงภาพิมล   เกลี้ยงกลม
19. เด็กชายภูมินทร์   พนมรัมย์
20. เด็กหญิงมนชนัส   โสกะรัด
21. เด็กหญิงราตรี   เสนาสุ
22. เด็กหญิงวราภรณ์    บัวสอน
23. เด็กชายวีรวัฒน์   แสงเสน
24. เด็กชายวีระเดช    เกณสาคู
25. เด็กหญิงศศิภา   พันธ์รัตน์
26. เด็กชายสถิตย์   พันธ์รัตน์
27. เด็กหญิงสริตา    พลมีเดช
28. เด็กหญิงสิตา   ประทุมษา
29. เด็กชายสิทธิโชค    ยังจันทร์
30. เด็กหญิงสุธีกานต์   บุญโสม
31. เด็กชายสุธีรา   ชวนอาจ
32. เด็กชายอนุวรรตน์   บูรภักดิ์
33. เด็กหญิงอภิญญา  กันยาโพธิ์
34. เด็กชายอานนท์   สีมันตะ
 
1. นางวันเพ็ญ   บางวิเศษ
2. นางศิริพร   กิติวกูล
3. นางสุรัตน์วดี   โนศรี
4. นายสุวิทย์   เจริญวิริยะสุข