สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  นุชาญรัมย์
2. เด็กหญิงช่อผกามาศ  บาตโพธิ์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บัณฑิต
4. เด็กหญิงธณพร  คำดำ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีวังลาศ
6. เด็กหญิงนัทญา  น้อยจันทร์วงศ์
7. เด็กหญิงพรพรรษา  คุ้มไพฑูรย์
8. เด็กหญิงพรพิชา  แทนนำ
9. เด็กหญิงระพีพร  เกิดผิวดี
10. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  เกี้ยงกลอนแก้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  บางวิเศษ
2. นางศิริพร  กิติวกูล
3. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพล  แก้วไชยพาน
 
1. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.51 ทอง 10 1. เด็กหญิงภาพิมล   เกลี้ยงกลม
 
1. นางสุรัตน์วดี  โนศรี
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัลยกร    บุญยะเพ็ญ
 
1. นางวันเพ็ญ   บางวิเศษ