สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติมา  หลงสอน
2. เด็กชายธนพล  เพชรสีขาว
 
1. นางสาวสาคร  แก้วทาสี
2. นายสุนันทนา  สุวรรณกูฎ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันพยัคฆ์
 
1. นางทรงสุดา  เอมราช
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนรักษ์  อุ่นคำ
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายอัฐพล  ตรีสอน
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิศรุตา  วรแสน
 
1. นางสาวสงเคราะห์  แก้วทาสี
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญญาพรรณ  พันธ์ละออ
 
1. นางพรนภา  วิลาชัย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงจริยา  นนทะชัย
2. เด็กหญิงจิตรานุช  ชำนิมาศ
3. เด็กหญิงศิราณี  กองแก้ว
 
1. นางสาวสาคร  แก้วทาสี
2. นางสุนันทนา  สุวรรณกูฏ