สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสริดา  บุษดา
 
1. นางวนิดา  ศรีอ่อนหล้า
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายธนากร  ทูลธรรม
2. เด็กหญิงศุกร์ตรากาล  เขียวดี
3. เด็กหญิงอรชร  พรจำศีล
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
2. นางสาวพมลพร  ยอดสะเทิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ศรีสมเพชร
 
1. นางยุพิน  แก่นผกา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรไพลิน  ไกรประสิทธิ์
 
1. นางดารณี  เสวตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกพล  ทันที
2. เด็กหญิงวิศินี  แก้วอมร
 
1. นางนิตยา  ฤทธิ์สยาม
2. นางอมรา  พินิจ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐวดี  รุดโถ
2. เด็กชายปองพล  เอื้อนไธสง
 
1. นางนิตยา  ฤทธิ์สยาม
2. นางอมรา  พินิจ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลา  ุคุณโน
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุทาหรณ์
3. เด็กหญิงอทิติยา  ยะถีโล
 
1. นางถนอม  อรรควัฒนากูร
2. นางสมบูรณ์  เทียมพยุหา
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง 7 1. เด็กชายชนะภูมิ  ประชายูร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีวรรณะ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวกุสุมา  สมศรี
2. นางจริยา  บุญเลิศ
 
9 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชชา  ลีหล้าน้อย
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายสัญญา  เทพสาร
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  บัณฑิต
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
 
1. นางพงษ์ลัดดา  วันชา
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงค์   สุขกระโทก
 
1. นางพิมพ์ภักดิ์   อุทปา
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุษมา  ธิชาน
 
1. นางพิมพ์ภักดิ์  อุทปา
 
16 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  พิลาแดง
2. เด็กหญิงนิศรา  รัตทะรินทร์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  พันธ์หนองหว้า
4. เด็กหญิงอุรวดี  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงเจนภา  พาสนิท
6. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  วงศ์ประเมตฐ์
7. เด็กหญิงโชติกา  โพนเงิน
8. เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เทพ
 
1. นางถนอม  อรรควัฒนากูร
2. นางพิมพ์ภักดิ์  อุทปา
3. นางอมรา  เนื่องโคตะ
4. นางสาวเสาวนีย์  อามาตย์เสนา
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยพร  อันศิริ
 
1. นายคเชนทร์  กำจัด
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตวีณ์  อันเวลา
2. เด็กหญิงธนิษฐา  พานมาต
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวุสสุตา  สำราญดี
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ผลพืช
3. เด็กหญิงสมัชญา  ทนุนาจารย์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  สุคำภา
5. เด็กหญิงอารียา  ทนุนาจารย์
6. เด็กชายไตรภพ  ทนุนาจารย์
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางมยุรี  บุญบรรจง
3. นางรัชนี  เอกชาตรี
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ติปัน
2. เด็กหญิงรัชดาพร  วันทะวงษ์
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87.2 ทอง 14 1. เด็กชายชิตพรรณ  ลีหล้าน้อย
2. เด็กชายปรมินทร์  หอมหวน
3. เด็กหญิงวุฒิกรณ์  กองแก้ม
 
1. นายสุมิตร  พินิจ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สวัสดิ์ละคร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศุภผล
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพร  ฮุ้ยพรมมา
2. เด็กหญิงธนัญญา  โยธาจันทร์
3. เด็กหญิงรินรดา  พระมะโส
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางรัชนี  เอกชาตรี
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาวรุณี  วะรงค์
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  แก่นพรม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวพันตอง
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางมยุรี  บุญบรรจง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.2 ทอง 15 1. เด็กหญิงทักศิกา  อินทพงษ์
 
1. นางสาวพุ่มพวง  ไชยสงคราม
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงวันณิภา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อามาตย์เสนา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีวรรณะ
 
1. Mr.GUI  LINGQIN
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บุญผ่อง
2. เด็กชายชัยณรงค์  สะพานหล้า
3. เด็กชายธนวัฒน์  เทียนลู
4. เด็กชายธนากร  ทองประสม
5. เด็กชายประวิน  เสนคำมี
6. เด็กชายภูริพัฒน์  ปักษา
 
1. นายกำจร  สุภักดี
2. นางจริยา  บุญเลิศ
3. นายไพบูลย์  เทียมพยุพา
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญสวาย
2. เด็กชายฐิติกร  อินธิแสง
3. เด็กชายพีระพงษ์  สีทอง
4. เด็กชายวีรวุฒิ  จันอร่าม
5. เด็กชายสรวิศ  แก้วทน
6. เด็กชายอนุวัฒน์  สีหา
7. เด็กชายอภิวัฒน์  อันลูกท้าว
8. เด็กชายอานนท์  บุญมีมาก
 
1. นายกำจร  สุภักดี
2. นายธีระศักดิ์  สุทธะพินทุ
3. นายไพบูลย์  เทียมพยุทา
 
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชดากร  สีละออง
 
1. นางเยาวลักขณ์  คิดประเสริฐ
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมศักดิ์  ไชยศิริ
2. เด็กหญิงศิริวิภา  เมธิโส
3. เด็กหญิงสรีรัน  ปะนิทานะโต
 
1. นางนงลักษณ์  ดวงศรี
2. นางพวงรัตน์  แซ่โค้ว
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรานิตถา  นะราวงษ์
2. เด็กหญิงเกศรา  เพียรศิริ
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  สุริยาโส
 
1. นางสาวน้ำฝน  ศรีวรรณะ
2. นางอุทัยวรรณ  อินศร