สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงนิชารีย์  ฤทธิ์ไธสง
3. เด็กหญิงปนัดา  พลยามา
4. เด็กหญิงปนิดา  พรลำเดช
5. เด็กหญิงปิยะนุช  พินิจกิจ
6. เด็กหญิงมณฑิตา  นาคชา
7. เด็กหญิงวิรดา  เรื่อศรีจันทร์
8. เด็กหญิงศรินญา  พูลมะณี
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  มัควัลย์
10. เด็กหญิงสุภาวดี  สำราญดี
11. เด็กหญิงสุมาลี  สำราญดี
12. เด็กหญิงอภิสรา  อันเสนา
13. เด็กหญิงอริสา  แก่นศิริ
14. เด็กหญิงอันธิกา  ช่วงสันเทียะ
15. เด็กหญิงเกวลี  เลนคำมี
 
1. นางนิลัดดา  อุทปา
2. นางภัทรธิดา  เดโชเม็ง