สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลอก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงธาริณี  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายพิชชากร  ปลึ่งไธสง
 
1. นางศศิธร  วาระโก
2. นายสมพงษ์  สุคำภา
 
2 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธา   เอี่ยมป้อ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ    โบดพันธ์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์   สังเสวี
4. เด็กหญิงชลธิชา   สังเสวี
5. เด็กหญิงนงนุช   โสดรุด
6. เด็กชายนพพล   จันทะสิงห์
7. เด็กชายรุ่งเพชร    ชามนตรี
8. เด็กหญิงวรรณวลี   บุญครอบ
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ปองน้ำสังข์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   แซ่อั่น
11. เด็กหญิงสุมาลี   หิรัญญาพร
12. เด็กชายอภิชิต   บุญหลาย
13. เด็กหญิงอินทิรา   พลคำมาก
14. เด็กชายเนติพงษ์   หอมหวน
 
1. นางนงลักษณ์   การิเทพ
2. นางศศิธร   วาระโก