สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประแหย่ง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภูคะชาด
 
1. นางนิภา  จันทิชัย
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.8 ทอง 4    
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงดารุณี  ชาวงษ์
2. เด็กหญิงนงนภัส  สามงามยา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ประมูลศิลป์
4. เด็กหญิงบังอร  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงวิยะดา  มะลาศรี
6. เด็กหญิงศิริญากรณ์  อุ่นแก้ว
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตู้ทอง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาสายศ
9. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีสุข
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทศร
 
1. นายกิติพันธ  จันทิชัย
2. นางนิภา  จันทิชัย
3. นายสงกรานต์  ฤทธิ์ตา
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   อาสายศ
 
1. นางนิภา   จันทิชัย
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุฒิ   ราชแก้ว
 
1. นายนิภา   จันทิชัย
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนงนภัส   สามงามยา
 
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีดา   พวงบุรี
 
1. นายมานิต   ประจุดทะเนย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงศศิธร  ฤทธิ์จันดา
 
1. นางยุพิน  พิมสอน