สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โยธาสุภาพ
 
1. นายอำนาจ  อินโท่โล่
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายชัยชนะ  บุญยะประภูติ
2. เด็กหญิงเกศรา  ปาปะปัง
 
1. นายอำนาจ  อิโท่โล่
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิดาภรณ์  สุริยะ
2. เด็กชายภูมินทร์  ปาปะแพ
 
1. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
2. นายอนันต์  โสภาใฮ
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรวัฒน์  ทับทีศรี
2. นายนพรัตน์  วรรณุเสน
 
1. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
2. นายอนันต์  โสภาใฮ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตน์ติยากร  อินอ่อน
 
1. นายโกสิน  กัณหา
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหล่าจันทร์
2. เด็กหญิงธิดาพร  วรรณุเสน
 
1. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
2. นายวิพล   ปาปะขำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกล้าหาญ   กลิ่นหอม
 
1. นายถาวร  ตาพล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  วรรณสินธุ์
2. เด็กชายภิรเดช  ประไชโย
 
1. นางจิลาวัลย์  ประจุดทะศรี
2. นายถาวร   ตาพล
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายชัยชนะ  บุญยะประภูติ
2. เด็กชายเกศรา  ปาปะขัง
 
1. นายสมหมาย  ปาปะไพ
2. นายเถวียน  ประวิเศษ
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  สีหาบุญลี
2. เด็กชายวีระยุทธ  ไชยแสงคุณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  มัชปะโต
 
1. นายถาวร  ตาพล
2. นายอำนาจ   อินโท่โล่
 
11 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สายทองทวี
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปาปะกี
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชาวบ้านใน
4. เด็กหญิงสุธิดา  บุญตู้
5. เด็กหญิงอภิญญา  บรรณศรี
6. เด็กหญิงอมรวรรณ  กระซันซาบ
 
1. นางจิลาวัลย์  ประจุดทะศรี
2. นายถาวร  ตาพล
3. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
4. นางนภาวรรณ  ปักขันติ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงปรียาพร  บิลโภชน์
2. เด็กหญิงรัตน์ติยากร  อินอ่อน
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นางอัญญาณี  ภูตะลุน
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เหล่าจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  นามา
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นายอนันต์  โสภาใฮ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 4 1. เด็กชายทิชากร  อาทิตย์ตั้ง
2. เด็กชายวัฒนา  ปาปะกา
 
1. นายทองชัย  ภูตะลุน
2. นายอนันต์  โสภาใฮ
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิภา  ศิริเลี้ยง
 
1. นางวันทนีย์  พินิจ
 
16 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอารียา  มนตรี
 
1. นางวันทนีย์  พินิจ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติยา  อินอ่อน
 
1. นางวันทนีย์  พินิจ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เหล่าราช
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณพิรุณ
3. เด็กชายตรีวิทย์  ปาปะกี
4. นายพงศกร  ศรีวรรณะ
5. เด็กชายวรวิทย์  ภูแม่นเขียน
6. เด็กชายศิลา  ปาปะขำ
7. เด็กชายอนุพงษ์  ปาปะขำ
8. เด็กชายเสกสรร  สุขเจริญ
 
1. นายถาวร  ตาพล
2. นายธงชัย  ประจุดทะศรี
3. นายอำนาจ   อินโท่โล่