สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงอนุธิดา  งามศร
 
1. นางปาริชาติ  นุริศักดิ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรโคตร
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงอุไรพร  สิงบุดดี
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ปุริเส
2. เด็กหญิงพนิดา  ยอดคำ
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
2. นายสิทธิพร  ชลาชัย
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยอดทองดี
2. เด็กหญิงศิริประภา  ดุสมศักดิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  แสงอรุณ
 
1. นางณัฏฐพัชร์  ดีพรม
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลนาค
2. เด็กหญิงพีรยา  กุลไธสง
3. เด็กหญิงเกวลิน  นนทริ
 
1. นางณัฏฐพัชร์  ดีพรม
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. นายสุรทัศ  มุ่งเรียนกลาง
 
1. นางณัฏฐพัชร์   ดีพรม
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38.25 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธนัญญา  อัปปะมะโห
2. เด็กหญิงศรณี  กรมไธสง
3. เด็กหญิงอดิสา  คำโฮง
 
1. นางจันทนา  ทับสีรัก
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิกร  พวงณะที
2. เด็กหญิงสุพรรณวดี  เจือไธสง
3. เด็กชายหาญชนะ  คำจันทร์
 
1. นางจันทนา  ทับสีรัก
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายเทพวรรณ  ดุสมศักดิ์
 
1. นางสมเพชร  ขวัญสู่
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารุณี  กานัง
2. เด็กชายวัฒนโชติ  เตจ๊ะวงศ์
 
1. นางสมเพชร  ขวัญสู่
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชดาวรรณ  พันสีเงิน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  เห็มไธสง
3. เด็กหญิงเขมิกา  โคตรไกรสร
 
1. นายทวีพงษ์  จูศรี
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงอรุณ
2. นางสาวนิตยา  แสงอรุณ
3. นางสาววัชปรียา  วรเชษฐ
 
1. นายทวีพงษ์  จูศรี
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาววิลาสินี  ใจเอื้อ
2. นางสาวอรทัย  ทิพอาจ
 
1. นายทวีพงษ์  จูศรี
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงนริศรา  อันทะริน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยอดเจริญ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ปิตตังนาโพธิ์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
16 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพีรนุช  ทูลนอก
2. เด็กหญิงอาริสา  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงอรุณ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายชีวกร  พันสีเงิน
 
1. นางสาวสุภัค  พันสีเงิน
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงพลอยริน  พงษ์พยัคฆ์
 
1. นายอาณา  ทับสีรัก
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญจิรา  แก่นไธสง
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
20 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพเดช
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
21 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายปริมาภัทร  ปาถะนะ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
22 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงมาวลี  ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงเพียงดาว  พัจนา
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
23 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกวลิน  นนทริ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
24 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายธีรพจน์  แสงอรุณ
2. เด็กชายวรวุฒ  แก้วชุมพล
3. เด็กชายสุนทร   ทูลนอก
 
1. นางกาญจนา  จูศรี
2. นางปาริชาติ  นุริศักดิ์
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  ตองติรัมย์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
26 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ยอดสีลาวงศ์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพพล  แคว้นคอนฉิม
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณันฐพร  อุดมศักดิ์
2. เด็กชายธนโชติ  อันทะริน
 
1. นางกาญจนา  จูศรี
2. นายไพรัตน์  แก้วฤทธิ์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ปุริเส
2. เด็กหญิงสุกัญญา   ชาลี
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยนุช  สำราญดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรโคตร
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.75 เงิน 15 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ภาวรศรี
2. เด็กชายสุริยา  ผ่องลุนนิต
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 12 1. เด็กชายกิตติกร  แสงอรุณ
2. เด็กชายบัญญัติ  พลจารย์
3. เด็กชายอธิคม  เชาระกำ
 
1. นางสาวนารี  นิทรัพย์
2. นายบุญมา  พงษ์พยัคฆ์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ห่านคำวงษ์
2. เด็กหญิงนฤมล  วัฒโก
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทะชัย
2. เด็กชายอนันต์  ดวงมาลา
 
1. นายไพรัตน์  แก้วฤทธิ์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติพัช  พิลาวรรณ
2. เด็กชายมิฬฑาฏา  ทองบุตร
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
2. นายสิทธิพร  ชลาชัย
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพาณิภัค  อินทวี
2. เด็กหญิงอุไรพร  สิงบุดดี
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรกร  สำราญดี
2. เด็กหญิงดารุณี  กานัง
3. เด็กหญิงสุวิมล  แสงอรุณ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
2. นางอรุณี  ราชโคตร
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  สอนกลาง
2. เด็กหญิงพนิดา  ยอดคำ
3. เด็กหญิงลลิตา  ธนาภูมิพิทักษ์
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  อ้วนสา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
40 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเหมือนฝัน  แสงอรุณ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงจินตนา  พันบุดดา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
42 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวศิราภรณ์  แก้วบุตรสา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายนวพล  พงษ์พยัคฆ์
2. เด็กชายบุลากร  แสงอรุณ
3. เด็กชายมงคล  ปาระมี
4. เด็กชายมนชิต  ศรีบุญชัย
5. เด็กชายศุภกร  กรมไธสง
6. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีไธสง
 
1. นายกาญจนา  จูศรี
2. นางปาริชาติ  นุริศักดิ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายจักรภพ  อรรคโยโค
2. เด็กชายธีรภัทร  เกิดไธสง
3. เด็กชายนันทภพ  ปินถา
4. เด็กชายพลกฤต  แสงอรุณ
5. เด็กชายพลวิทย์  ธรรมบุตร
6. เด็กชายสราวุฒิ  ไชยสุข
7. เด็กชายอุทัยรัตน์  ศรีโท
8. เด็กชายเจษฎา  ไกรจันทร์
 
1. นายบุญมา  พงษ์พยัคฆ์
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วชุมพล
2. เด็กหญิงศกุลธิดา  พงษ์พยัคฆ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แพงสุ่ย
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
2. นายสิทธิพร  ชลาชัย
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  พันบุดดา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  บรรพบุตร
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
47 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงบุษกร  สิงหนสาย
 
1. นางประภาสินี  ภาจันคู
 
48 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงณรินรัตน์  เสวตเวชากุล
2. เด็กหญิงสุชาดา  ผ่องใส
3. เด็กหญิงอัยรดา  ขันดี
 
1. นางประภาสินี  ภาจันคู
2. นางศิวพร  พลจารย์