สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38.25 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธนัญญา  อัปปะมะโห
2. เด็กหญิงศรณี  กรมไธสง
3. เด็กหญิงอดิสา  คำโฮง
 
1. นางจันทนา  ทับสีรัก
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวศิราภรณ์  แก้วบุตรสา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ