สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรโคตร
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงอุไรพร  สิงบุดดี
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยอดทองดี
2. เด็กหญิงศิริประภา  ดุสมศักดิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  แสงอรุณ
 
1. นางณัฏฐพัชร์  ดีพรม
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลนาค
2. เด็กหญิงพีรยา  กุลไธสง
3. เด็กหญิงเกวลิน  นนทริ
 
1. นางณัฏฐพัชร์  ดีพรม
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิกร  พวงณะที
2. เด็กหญิงสุพรรณวดี  เจือไธสง
3. เด็กชายหาญชนะ  คำจันทร์
 
1. นางจันทนา  ทับสีรัก
2. นางนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายเทพวรรณ  ดุสมศักดิ์
 
1. นางสมเพชร  ขวัญสู่
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารุณี  กานัง
2. เด็กชายวัฒนโชติ  เตจ๊ะวงศ์
 
1. นางสมเพชร  ขวัญสู่
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชดาวรรณ  พันสีเงิน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  เห็มไธสง
3. เด็กหญิงเขมิกา  โคตรไกรสร
 
1. นายทวีพงษ์  จูศรี
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงอรุณ
2. นางสาวนิตยา  แสงอรุณ
3. นางสาววัชปรียา  วรเชษฐ
 
1. นายทวีพงษ์  จูศรี
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงนริศรา  อันทะริน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยอดเจริญ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ปิตตังนาโพธิ์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพีรนุช  ทูลนอก
2. เด็กหญิงอาริสา  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงอรุณ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
2. นายอาณา  ทับสีรัก
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายชีวกร  พันสีเงิน
 
1. นางสาวสุภัค  พันสีเงิน
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญจิรา  แก่นไธสง
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพเดช
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
15 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกวลิน  นนทริ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายธีรพจน์  แสงอรุณ
2. เด็กชายวรวุฒ  แก้วชุมพล
3. เด็กชายสุนทร   ทูลนอก
 
1. นางกาญจนา  จูศรี
2. นางปาริชาติ  นุริศักดิ์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  ตองติรัมย์
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
18 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพพล  แคว้นคอนฉิม
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณันฐพร  อุดมศักดิ์
2. เด็กชายธนโชติ  อันทะริน
 
1. นางกาญจนา  จูศรี
2. นายไพรัตน์  แก้วฤทธิ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยนุช  สำราญดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรโคตร
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ห่านคำวงษ์
2. เด็กหญิงนฤมล  วัฒโก
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินทะชัย
2. เด็กชายอนันต์  ดวงมาลา
 
1. นายไพรัตน์  แก้วฤทธิ์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติพัช  พิลาวรรณ
2. เด็กชายมิฬฑาฏา  ทองบุตร
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
2. นายสิทธิพร  ชลาชัย
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพาณิภัค  อินทวี
2. เด็กหญิงอุไรพร  สิงบุดดี
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรกร  สำราญดี
2. เด็กหญิงดารุณี  กานัง
3. เด็กหญิงสุวิมล  แสงอรุณ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
2. นางอรุณี  ราชโคตร
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  สอนกลาง
2. เด็กหญิงพนิดา  ยอดคำ
3. เด็กหญิงลลิตา  ธนาภูมิพิทักษ์
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเหมือนฝัน  แสงอรุณ
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงจินตนา  พันบุดดา
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วชุมพล
2. เด็กหญิงศกุลธิดา  พงษ์พยัคฆ์
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แพงสุ่ย
 
1. นายสมบัติ  ปักเขมายัง
2. นายสิทธิพร  ชลาชัย
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  พันบุดดา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  บรรพบุตร
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  เหล่าอรรคะ
 
31 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงบุษกร  สิงหนสาย
 
1. นางประภาสินี  ภาจันคู
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงณรินรัตน์  เสวตเวชากุล
2. เด็กหญิงสุชาดา  ผ่องใส
3. เด็กหญิงอัยรดา  ขันดี
 
1. นางประภาสินี  ภาจันคู
2. นางศิวพร  พลจารย์