สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  บุญสิทธิ์
2. เด็กชายธีราวัฒน์  ชัยลิ้นฟ้า
3. เด็กหญิงบุญนิกา  นันทชาติ
4. เด็กหญิงรักนา  ฤทธาโบ
5. เด็กหญิงอธิฐญา  มะกา
 
1. นายสิทธิวัฒน์  บุญทองโท
2. นางเพ็ญภักดิ์  ศรีพลลา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.8 ทอง 8 1. เด็กชายนรากร  ปาติสัตย์
2. เด็กชายพันธ์กร  โพธ์ชัยเลิศ
3. เด็กชายศรายุทธ์  ระพือพล
 
1. นายประยูร  เที่ยงธรรม