สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  อันทะบาล
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพงษ์  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวพัชรัยา  เกไธสง
3. เด็กหญิงเปลียววลี  พาลี
 
1. นายประหยัด  โมกศรี
2. นางเยาวรัตน์  ธนูสา
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงอรนิชา   มีศรี
2. เด็กหญิงอริสา   บุญครอง
 
1. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงวิภาวี   อันทะบาล
2. เด็กหญิงสุทธิดา   จันทะสอน
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทนิภา    จันทะสอน
 
1. นายบัณฑิต   ทาชารี
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงเพชรมณี   สุโพธิ์คำ
 
1. นางอังคณาพร   คำแสนพันธ์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงจันทนิภา   จันทะสอน
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายไชยวัฒน์    บุญลอยสง
 
1. นายบัณฑิต   ทาชารี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แคนเภา
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด