สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงอธิติยา  อะนนท์
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  กิจไธสง
2. เด็กชายภัควัติน์  เจียไธสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นางอัชรายุ  ชูชะกา
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพล  พินกอคำ
2. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญลอยสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เพียกุนา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กรมไธสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  บุญครอบ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พินกอคำ
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา  ธรรมนิยม
 
1. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จริยามา
2. เด็กชายโชคชัย  หม้อยา
 
1. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกาสี  ยกน้อยวงษ์
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัทธมน   พลทองมาก
2. เด็กหญิงวรรณิภา    กายงาม
3. เด็กหญิงวริษา   ปรุงเปรี่ยม
 
1. นางพิสมัย   ยกน้อยวงษ์
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 92 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ศรีภพ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ยิ้มสาระ
3. เด็กหญิงปานชีวา   อาจวาที
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานนท์   กุลโต
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 15 1. เด็กหญิงขวัญพร    สำราญดี
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กชายวีระศักดิ์   ทองบ่อ
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
13 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทนิภา    จันทะสอน
2. เด็กหญิงจิตยา    เหยื่อแสวง
3. นายชัฃรินทร์    ภูสะเทือน
4. เด็กชายณัฐพล   จันทร์สุภาเสน
5. เด็กหญิงบุษราคัม   วันชนะ
6. นายพงษ์ดนัย   สังเสวี
7. เด็กชายพรชัย    โพธิ์กล้าง
8. เด็กชายพิศาล    ลีรัตน์
9. เด็กชายภาคินัย   อุ่นบุญ
10. เด็กชายวรวุฒิ    จันดวง
11. เด็กชายวรายุส    เล็งไธสง
12. เด็กหญิงวิชาลดา    มะลิสา
13. เด็กชายวิศรุต    เลงไธสง
14. นายศรัญ    คานไธสง
15. เด็กชายศิรชัช    ตะโหนด
16. เด็กหญิงอรวินท์   จันทะเสน
17. นายเสฏฐวุฒิ    โพธิ์จันทร์
18. เด็กชายไกรวิทย์    สาริมา
19. เด็กชายไวทยา   พูลเกษม
 
1. นายถวิล  สืบสุนทร
2. นายบัณฑิต  ทาชารี
3. นายพยงค์  การิเทพ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทรงพล  ลาหนองแก
2. นายสมชาย  แก้วฉาย
3. นายสรวิชญ์  ไกรจันทร์
 
1. นายบัวผิน  ฝาแก้ว
2. นางเยาวรัตน์  ธนูสา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชระ  ไชยศรี
2. นายเกรียงศักดิ์  อาระโน
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายบัวผิน  ฝาแก้ว
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริสรา  บุญลอยสง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขคำ
3. นางสาวลดาวัลย์  ชัยสว่าง
4. เด็กหญิงวรรณิกา  แสงขาว
5. เด็กชายสุริยันต์  วรจันทร์
6. เด็กหญิงสุวัจนี  สุริยะวงศ์
 
1. นายกาสี  ยกน้อยวงษ์
2. นางพรทิพย์  โมกศรี
3. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทกร  กดไธสง
2. นางสาวมณีรัตน์  พิมพ์ภักดี
3. นางสาวอุไร  เสไธสง
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
2. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สมภักดี
2. เด็กหญิงศศิภา  คำทอง
3. เด็กหญิงสุรนันท์  แต้มทอง
 
1. นายถวิล  สืบสุนทร
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทรา  อาระโน
2. เด็กหญิงอารียา  เจียไธสง
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายบัวผิน  ฝาแก้ว
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัต  หม้อยา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก่นไธสง
3. เด็กหญิงชนิดา  พานิชย์
 
1. นายถวิล  สืบสุนทร
2. นางพิสมัย  ยกน้อยวงษ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษบา  พูลเจริญ
 
1. นางพัชรี  ปะมา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัศมี  อรรถโยโค
2. เด็กชายวัชรพล  มะลิลา
3. เด็กหญิงศุราภรณ์  มาลี
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  จินโจ
2. เด็กหญิงพรชนก  เพียกุนา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ชุมสีดา
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กุมไธสง
2. เด็กหญิงสรินญา  พูลเจริญ
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  สุขทั่ว
2. เด็กหญิงทิวาพร  ดาบสีพาย
 
1. นางอุมาพร  บุญถม
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  จีระออน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ลือโสภา
3. เด็กหญิงสุดาศิริ  พินกอคำ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พลอยสมบูรณ์
2. นางสาวสมพร  คำกอง