สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจิราพร  ฤทธิสาร
 
1. นายปานชัย  ปาปะไพ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง 6    
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 26 1. เด็กหญิงปรัชญา  โนธราช
 
1. นายปานชัย  ปาปะไพ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายประกิต  สาระชาติ
2. นายพงศกร  สะแกทอง
 
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 17    
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11    
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนุชะนี   สุนทะวงศ์
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
8 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ   โพธิ์ชัยเลิศ
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.4 เงิน 15 1. เด็กชายกมล   สีกาวี
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   โสภัย
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงซาลีนา   เกิดสันติ
 
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัชวาล  นันทชาติ
2. เด็กชายธนากร   เพชรไพทูลย์
3. เด็กหญิงศรินดา  จันทิชัย
 
1. นายนิคมชัย  ปาลี
2. นายสว่าง  อ่างคำ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุนทะวงษ์
2. เด็กชายสินศิริ  นุพัด
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  สีหาชาติ
 
1. นายนิคมชัย  ปาลี
2. นายสว่าง  อ่างคำ
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดทาทอง
 
1. นางสายฝน  อัปมะโน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิระนันท์  จูมเกตุ
 
1. นางสายฝน  อัปมะโน
 
16 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ชินปัทม์
2. เด็กหญิงจรูญวรรณ  บุตะกะ
3. นางสาวณรากรณ์  โพธิ์ไพร
4. นางสาวมินตรา  ปะติเท
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  โพธิจักร
 
1. นางสายฝน  อ
2. นางสายฝน  อัปมะโน
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13    
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9    
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กชายปิติชนก  จุมเกตุ
2. เด็กชายรพีภัทร  นันสวาท
3. เด็กหญิงวิมาพร  คำสมัย
 
1. นางวิไลภรณ์  ภวภูตานนท์
2. นางสุวรรณ  ปาลี