สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง 6    
2 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ   โพธิ์ชัยเลิศ
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   โสภัย
 
1. นายโสภณ   สิงห์ลี
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงซาลีนา   เกิดสันติ
 
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุนทะวงษ์
2. เด็กชายสินศิริ  นุพัด
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  สีหาชาติ
 
1. นายนิคมชัย  ปาลี
2. นายสว่าง  อ่างคำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อุดทาทอง
 
1. นางสายฝน  อัปมะโน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิระนันท์  จูมเกตุ
 
1. นางสายฝน  อัปมะโน
 
8 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ชินปัทม์
2. เด็กหญิงจรูญวรรณ  บุตะกะ
3. นางสาวณรากรณ์  โพธิ์ไพร
4. นางสาวมินตรา  ปะติเท
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  โพธิจักร
 
1. นางสายฝน  อ
2. นางสายฝน  อัปมะโน
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กชายปิติชนก  จุมเกตุ
2. เด็กชายรพีภัทร  นันสวาท
3. เด็กหญิงวิมาพร  คำสมัย
 
1. นางวิไลภรณ์  ภวภูตานนท์
2. นางสุวรรณ  ปาลี