สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคบราน
2. เด็กหญิงศศิกาญน์  สงครินทร์
3. เด็กหญิงสมปอง  คณะโท
 
1. นายสุวรรณ  หนองสี
2. นางโฉมยุพิน  หนองสี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงปาลิดา  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงวนิดา  เจนทะโกฏิ์
 
1. นายนิรันดร์  ปาปะโข
2. นางโฉมยุพิน  หนองสี