สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุมชาด
 
1. นายอุทัย  นามวิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ตะชา
 
1. นายอุทัย  นามวิเศษ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71.4 เงิน 11 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีหามาร
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ฝางขันธ์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปั้นทอง
4. เด็กหญิงวรัญญา  กองบุตร
5. เด็กชายโกวิน  ธุริวงค์
 
1. นางอมร  บัวบาน
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชุมดี
2. เด็กหญิงวัลลิกา  สุดบอนิตร
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ชินละ
4. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สัมนิตย์
 
1. นายอนุราช  ลิลากุด
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงชุติมา  ภูขีด
2. เด็กหญิงนพมาศ  หิตธิชาด
3. เด็กหญิงนันทิยา  คำสมัย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีโยธา
5. เด็กหญิงสุมินตรา  ชินชาด
 
1. นางวัชราภรณ์  จำปาสุข
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 11 1. เด็กชายภูวเดช  ลิ้มฮกไล้
 
1. นางวราภรณ์  มาตามูล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  รัชวงษ์
2. เด็กหญิงสุวิไล  บุญสิน
3. เด็กหญิงอารียา  โทอรัญ
 
1. นายอนุราช  ลิลากุด
2. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิสำราญ
2. เด็กหญิงวิริยาพร  สุดบอนิจ
 
1. นางพิณพิมล  มะโนสา
2. นายสุรศักดิ์  บัวบาน
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 17 1. เด็กชายภานุมาศ  เลิศสีดา
2. เด็กหญิงวิชชุดา  เรืองผิว
3. เด็กหญิงอัญชลี  พลเพ็ง
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายอุดม  ศรีโง๊ะ
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง 11 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันเรืองศรี
2. เด็กหญิงพรรณราย  พุงธิสาร
3. เด็กหญิงศศิธร  เกตุแสง
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายอนุราช  ลิลากุด
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ช่วยรัมย์
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขึ้นนกคุ้ม
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุษภาค
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายอุดม  ศรีโง๊ะ
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  กองบุตร
2. เด็กหญิงเจตสุภา  จันชา
 
1. นางหนูลักษณ์  ใจดี
2. นายอาคม  ศิริเสาร์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายบุรินทร์  พิมพล
2. เด็กหญิงสุภัตรา   นันทชาด
 
1. นางสาวกฤษณา  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพินธ์  เหล็กหลุ่ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำหัวเรือ
3. เด็กหญิงสุทธิดาภรณ์  ทุมรินทร์
 
1. นางวราภรณ์  มาตามูล
2. นางวัชราภรณ์  จำปาสุข
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญสุดา  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตะชา
3. เด็กหญิงพิมลดา  บุญสุข
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมเทศน์
5. เด็กหญิงสกาวรรณ  เกี้ยวไธสง
6. เด็กหญิงอาทิตยา   ปนัดสาโก
 
1. นางพิณพิมล  มะโนสา
2. นางวราภรณ์  มาตามูล
3. นางอมร  บัวบาน
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  ปัสสาวัน
2. เด็กชายวิทยา  เจนไธสง
 
1. นายอนุราช  ลิลากูด
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงดลพร  จันโทสุทธิ์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงนรินทรา  พิจุลย์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
 
20 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงมัชฌลิตา  ราชมนตรี
 
1. นางบุญเกตุ  พิจุลย์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชารีโย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วอนันต์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
2. นางบุญเกตุ  พิจุลย์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนะภา  ประเพชรักษ์
2. เด็กชายเลอสรร  พันชาด
 
1. นางสาวสมาน  วังทัน
2. นางหนูลักษณ์  ใจดี
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริยากร  พันชาด
 
1. นางอรุณลักษณ์  คำมณี
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  มอญสุข
 
1. นางหนูเนี่ยม  สินเธาร์