สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุมชาด
 
1. นายอุทัย  นามวิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ตะชา
 
1. นายอุทัย  นามวิเศษ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชารีโย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วอนันต์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  อัฐิปา
2. นางบุญเกตุ  พิจุลย์