สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายวีระยุทธ  ปะมะพุตโต
 
1. นางสงวน  อุปนิตย์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สมศรี
 
1. นางพิณรัตน์  ปะบัวบาน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอนุตรีย์  ละออง
 
1. นางพรกมล   ไทยวิจารย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26    
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.9 ทอง 12 1. เด็กหญิงดัชนีกร  มณีกัลป์
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ประกำแหง
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายรักเกียรติ  ทุมพร
2. นายไกรสิทธิ์  มณีกัลป์
 
1. นางสงวน  อุปนิตย์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชาคริต  เอกนิตย์
 
1. นางพิณรัตน์  ปะบัวบาน
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 18    
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  อันสุวรรณ
 
1. นางสงวน  อุปนิตย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 6 1. เด็กชายธนากร  พุทธไทย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  นิยมชัย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีโสภา
4. เด็กหญิงอรวรรณ  มาเมือง
5. เด็กชายอัศดิน  ปะโยตัง
 
1. นางดารา  องค์ภูคำ
2. นางสงวน  อุปนิตย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 1. เด็กชายธรรมศาสตร์  วุฒิยา
 
1. นายบัญชา  ปัญโญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สายแก้วดี
2. เด็กหญิงสิริกานต์  เอี่ยมเจริญ
 
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24    
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทนอุบล
 
1. นางอุไรวรรณ  ดวงทองพูล
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตซ้าย
 
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปะติเต
2. เด็กชายกฤษฎา  สวาทพันธ์
3. เด็กหญิงรังสิมา  ปัจจัยคา
 
1. นางดารา  กงคูคำ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6