สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอนุตรีย์  ละออง
 
1. นางพรกมล   ไทยวิจารย์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  อันสุวรรณ
 
1. นางสงวน  อุปนิตย์