สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.9 ทอง 12 1. เด็กหญิงดัชนีกร  มณีกัลป์
 
1. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 6 1. เด็กชายธนากร  พุทธไทย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  นิยมชัย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีโสภา
4. เด็กหญิงอรวรรณ  มาเมือง
5. เด็กชายอัศดิน  ปะโยตัง
 
1. นางดารา  องค์ภูคำ
2. นางสงวน  อุปนิตย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 1. เด็กชายธรรมศาสตร์  วุฒิยา
 
1. นายบัญชา  ปัญโญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สายแก้วดี
2. เด็กหญิงสิริกานต์  เอี่ยมเจริญ
 
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทนอุบล
 
1. นางอุไรวรรณ  ดวงทองพูล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปะติเต
2. เด็กชายกฤษฎา  สวาทพันธ์
3. เด็กหญิงรังสิมา  ปัจจัยคา
 
1. นางดารา  กงคูคำ