สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สันเสนา
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุนิตา  พรมโสภา
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.1 เงิน 11 1. เด็กหญิงนริศรา  ชาดขูรู
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิยพร  ภูมิศรีจันทร์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  กองเพ็ง
 
1. นายนัฐพล  หมุ่ยมาศ
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรา  โพธิ์ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงอิงตะวัน  ลาโพธิ์
 
1. นายทองดี  จันโทสุทธิ์
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายคุณากร  ชุมพร
 
1. นางภัชภิชา  ติดวงษา
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. นายตะวัน  จันทะพรม
 
1. นางสาวธีรกานต์  ชิ้นภักดี
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  หมั่นจินดา
2. เด็กชายสุชาติ  ดวงหิรัญ
3. เด็กหญิงแพนทอง  ชัยสุมัง
 
1. นายจตุพล  ปะติตังโข
2. นางนัยน์ปพร  จันโทสุทธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงภานุมาศ  จตุพงศา
2. เด็กหญิงมลรักษ์  ชินชาด
3. เด็กหญิงศศิธร  พลกำแหง
 
1. นางธันยพร  ประจะเนย์
2. นางสาวภัทรียา  เที่ยงแก้ว
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  กำหัวเรือ
2. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์ชัยเลิศ
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  แหวนเครือ
 
1. นายจตุพล  ปะติตังโข
2. นางนัยน์ปพร  จันโทสุทธิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาลย์  ปาติสัตย์
2. เด็กหญิงมณฑิรา  รัชวงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เดชวงษา
 
1. นางทิพย์พวรรณ  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวมยุรี  ศรีวรรณะ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.25 ทอง 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนิทไทย
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ชัยธานี
 
1. นางสายฝน  หล้าสุดตา
2. นางสุวิมล  จันทราศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ละหว้า
2. เด็กชายวัชระ  รักษาภักดี
 
1. นายเอกวิทย์  คุ้มสุวรรณ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพุทธรี  พิมพะ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ลาดเสน
 
1. นายปรีชา  ไปแดน
 
15 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาตะชาด
 
1. นายวิรัตน์  ม่วงทำ
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรณธพร   จันทิชัย
 
1. นายผิน   ดาวเรือง
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นายสมคิด  จันทร์ทองทิพย์
 
1. นายผิน  ดาวเรือง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงลลิตา  ขันตรี
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ฤทธิ์จันดี
4. เด็กหญิงวิภารักษ์  มาตะขันธ์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  กองบุตร
6. เด็กหญิงเกศญา  เตชะบุตร
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ภูมาศ
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวาสนา  เกตุนอก
 
1. นายสังวาลย์  จำปาสุข
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยธานี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สัทธานนท์
3. เด็กหญิงอริศรา  บรรหาร
 
1. นางสาวจันจิรา  จำปีกาง
2. นางสาวอนงลักษณ์  สุทธิ