สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงภานุมาศ  จตุพงศา
2. เด็กหญิงมลรักษ์  ชินชาด
3. เด็กหญิงศศิธร  พลกำแหง
 
1. นางธันยพร  ประจะเนย์
2. นางสาวภัทรียา  เที่ยงแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  กำหัวเรือ
2. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์ชัยเลิศ
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  แหวนเครือ
 
1. นายจตุพล  ปะติตังโข
2. นางนัยน์ปพร  จันโทสุทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาลย์  ปาติสัตย์
2. เด็กหญิงมณฑิรา  รัชวงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เดชวงษา
 
1. นางทิพย์พวรรณ  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวมยุรี  ศรีวรรณะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.25 ทอง 13 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สนิทไทย
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ชัยธานี
 
1. นางสายฝน  หล้าสุดตา
2. นางสุวิมล  จันทราศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ละหว้า
2. เด็กชายวัชระ  รักษาภักดี
 
1. นายเอกวิทย์  คุ้มสุวรรณ
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาตะชาด
 
1. นายวิรัตน์  ม่วงทำ
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรณธพร   จันทิชัย
 
1. นายผิน   ดาวเรือง
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นายสมคิด  จันทร์ทองทิพย์
 
1. นายผิน  ดาวเรือง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงลลิตา  ขันตรี
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ฤทธิ์จันดี
4. เด็กหญิงวิภารักษ์  มาตะขันธ์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  กองบุตร
6. เด็กหญิงเกศญา  เตชะบุตร
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ภูมาศ
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.5 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษดา  ชัยธานี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สัทธานนท์
3. เด็กหญิงอริศรา  บรรหาร
 
1. นางสาวจันจิรา  จำปีกาง
2. นางสาวอนงลักษณ์  สุทธิ