สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 19 1. นางสาวราตรี  อ้วนเิลิง
 
1. นายสมพงษ์  น้อมนัส
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง 7    
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาวะดี  ซินวิ
 
1. นางสาวรัตนา  ประกอบนันท์
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรรณิภา  สาขจร
2. เด็กหญิงอารียา  กล้าหาญ
 
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงมนัญญา   สาโก
 
1. นายรักวิทย์  ภวภูตานนท์
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19    
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณศรี
 
1. นายสมสมัย  วรรณปะเก
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 26    
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.8 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่กวาง
4. เด็กหญิงสุกุลขา  ติชะรา
5. เด็กชายเอกราช  สีอ่อนน้อย
 
1. นายรักวิทย์  ภวภูตานนท์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 1. เด็กชายวรรธนะ  ปีเถาะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชินเพ็ง
 
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 30    
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพิลา    เอี่ยมสำอาง
2. เด็กหญิงสุพัตรา   อินจิโน
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์   สวรรณศรี
 
1. นายรักวิทย์   ภวภูตานนท์
2. นายราชิต    โสภาไฮ
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 1. เด็กชายธนารินทร์    ใจตรง
2. เด็กหญิงวรรณิสา    แสนศิลา
3. เด็กหญิงอลิสา   ใจเพียร
 
1. นายราชิต   โสภาไฮ
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงอติกาญจน์   แสนวัง
 
1. นายราชิต    โสภาไฮ
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิชานาถ   น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงรัตติยา   สารทนง
 
1. นางวิมลธรรม    เอกรักษา
2. นางอุไรรัตน์   ลออภักตร์
 
16 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประดิษฐ์   ใจเพียร
 
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 1. เด็กชายวราสันติ์   ปิมะแม
 
1. นางสาวรัตนา   ประกอบนันท์
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนุกูล   ปัญจะแก้ว
 
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษดา   ชารีวัน
 
1. นางสาวรัตนา   ประกอบนันท์
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา   มูลกิตติ
 
1. นางบุษกร   ผือโย
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี   จุลหงษ์
 
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย   บาลโส
 
1. นางสาวรัตนา   ประกอบนันท์
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร   บรรเทา
 
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์วิริยะ
2. เด็กชายสิทธิชัย  บาลโส
3. เด็กชายสิทธิพร  จันสนิท
 
1. นายบุญจิตร  มหาโคตร
2. นางสาวรัตนา  ประกอบนันท์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 10    
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเจนจิรา  มูลกิตติ
 
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 13    
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 9    
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 8