สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. นางสาวจันทิมา  น้ำทิพย์
2. นางสาวทิพย์สมัย  นิราวาศน์
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
 
2 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายกรรชัย   ประพันธมิตร
 
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤษพิพัฒน์  สวัสดี
2. เด็กชายธนชาติ  ยศคำลือ
3. เด็กชายธีระภัทร  ประสีระเตนัง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อนุฤทธิ์
2. นางพรรณดร  กองบุตร
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณนิศา  สุธรรม
2. เด็กหญิงวรัญญา   ปาปะทา
3. เด็กหญิงวราพร  ต่ายจันทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  อนุฤทธิ์
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุษณะ  ประสีระตา
2. เด็กชายธนพล  โม่งเครือ
3. เด็กชายอภินันท์  ปักกังเวสัง
 
1. นางนงนุช  บุดดีสี
2. นายอดิศร  บุดดีสี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษณ์  ประพาศพงษ์
2. นายจิรวัฒน์  ปักกังวะยัง
3. นายวิจิตร  แคนสี
 
1. นายทองอินทร์  คลังดงเค็ง
2. นายไพยนต์  ประพาศพงษ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุนิตา  ปินะสา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ศรีหม่น
 
1. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ไปใกล้
2. เด็กหญิงวันนิษา  ปักสังคะเนย์
3. เด็กหญิงอินธิรารัตน์  แสนบุดดา
 
1. นางบุญยศ  ฉัตรศรี
2. นางประภากานต์  มณีทัพ