สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณรัก
2. เด็กชายชาติสมัย  สิงห์คำป้อง
3. เด็กหญิงดาหวัน  ไชยมี
4. เด็กหญิงนภาพร  ก่อเกียรติพงษ์
5. เด็กหญิงภัทธิรา  วงค์พรมมา
6. เด็กหญิงรัชนีกร  อัฒจักร์
7. เด็กหญิงรินดา  เหลา
8. เด็กหญิงรุ้งนภา  ปะวันนา
9. เด็กชายสัจพงษ์   เหลา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลา
11. เด็กหญิงสไบทิพย์  เพชรอิน
12. เด็กชายอนุรักษ์  ประไพรเพชร
13. เด็กหญิงอภิญญา  ธงเอก
14. เด็กหญิงอรพรรณ  แสงงาม
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปะวะโข
 
1. นางพรชนก  สีหาบุดโต
2. นางสัมฤทธิ์  ประสงค์สุข
3. นายอุดร  ไชยเสนา
4. นางอ้อยใจ  ประกอบคำ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  ไปพบ
 
1. นายอุดร  ไชยเสนา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.25 ทอง 6 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ภูมิแกดำ
2. เด็กหญิงสุนิสา   กล้าหาญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ผลาผล
 
1. นางพรทิพย์  วรรภา
2. นางอาลัย  ปาปะเถ