สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นนทศรี
 
1. นางเพชรพันธ์  ประภาศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นนทะศรี
2. เด็กหญิงจุลนทรัพย์   เหง่าโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงพิมชนก  สิงห์หาร
 
1. นางสาธุตา  เลื่อมใส
2. นางสาวสุจิตรา  นาครัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดา  ทองภู
2. เด็กหญิงนริศรา  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงพิมชนก  สิงห์หาร
4. เด็กหญิงวนพร  ประกอบนันท์
5. เด็กหญิงอรนุช  ประโพเทติ
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารทิพย์  สีทาป
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประทุมพงค์
3. นางสาววนิดา  ไปด้วย
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ตะสุ้ย
5. เด็กหญิงอรัญญา  โคตะขุน
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
5 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นนทะศรี
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ภูชมชื่น
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ศรัทธาคลัง
4. เด็กหญิงปิยะพร   ภูชมชื่น
5. เด็กหญิงมนทิรา   เพียงเกตุ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สีหา
 
1. นายวัลลภ  ประวาระณะ
2. นางสาวสาวิตรี  บุตรมาตร
3. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
 
6 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   มูลทรัพย์
2. เด็กหญิงประกายเพชร   เช่นพิมาย
3. เด็กหญิงภัทรวดี   ประดับการ
4. เด็กหญิงวิภาวิณ    รัตน์ไพร
5. เด็กหญิงศิริวรรณ   หมั่นยืน
6. เด็กหญิงสุมณฑา   มูลสาร
 
1. นายวัลลภ   ประวารณะ
2. นางสุรพิน   รักษาพันธ์
3. นางเพชรพันธุ์  ประภาศรี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  ชารีผาย
2. เด็กชายวรพงษ์  แก้วโพคา
3. เด็กชายวีระพล  ไชยสงค์
 
1. นางเพชรพันธุ์  ประภาศรี
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เพียงเกตุ
2. เด็กหญิงนฤมล  ปะมะโข
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   วงศา
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไปเจอะ
2. เด็กหญิงพิมชนก  สิงห์หาร
3. เด็กหญิงเกวลิน   ประกอบกิจ
 
1. นางเพชรพันธุ์  ประภาศรี
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกณิกา  อำนาจ
2. เด็กหญิงธนัญญา   ภัมภิรานนท์
3. เด็กหญิงสุธิดา   ตะสุ้ย
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงประภานิช   พันธุเมต
2. เด็กชายฤทธิเดช   คำทุม
 
1. นางสาธุตา  เลื่อมใส
2. นางสาวสุจิตรา  นาครัตน์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดา  เมสัง
2. เด็กชายพรพิสิทธิ์  จันขุนทด
3. เด็กชายเอกพล  สุวรรณกูฏ
 
1. นางศิริพร  สุทธิยา
2. นายสฤษดิ์  สุทธิยา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   พันโพคา
 
1. นางศิริพร  สุทธิยา