สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่หนองโก สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเลิศ
 
1. นางรังษี  ภาภักดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปะมะคะมา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เจิมแสน
3. เด็กหญิงนฤทธิ์ตรา  ศิลาเกษ
4. เด็กหญิงพัชนิดา  ประวันเณย์
5. เด็กหญิงวรัญญา   แสบขุนทด
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  นุสนศาลา
7. เด็กหญิงสุนันทา  นุสนศาลา
8. เด็กหญิงสุภนิดา  ปักกะสัง
9. เด็กหญิงอริษา  ลีหล้าน้อย
10. เด็กหญิงอรุโณทัย  ชัยสนาม
 
1. นางปภัชญา  รักษาพล
2. นางรังษี  ภาภักดี
3. นายองอาจ  เชิงสะอาด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยันต์  เพ็งผลา
2. เด็กชายประเสริฐ  วิเชียร
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ปักกะสัง
 
1. นางรังษี  ภาภักดี
2. นางสาวลักคนา  ปะวันโน