สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงเติมทรัพย์  ไปวันเสาร์
 
1. นางวรรณิตา  ศรีบานชื่น
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - - 1. เด็กหญิงวนิดา  เสียมกระโทก
 
1. นางวรรณิตา  ศรีบานชื่น
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงพินยดา  ทิพพิชัย
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อัสดง
2. เด็กหญิงภาริณี  อรัญนารถ
3. เด็กหญิงสิรินดา  ปะวะเสนัง
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คำสอนพันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี   ไหลหาโคตร
3. เด็กหญิงอรญา  ทับชม
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาระคล
2. เด็กหญิงกฤษณา  ปะวะโข
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.82 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูบาทา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อุดมโภชน์
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.36 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จ้อยนุแสง
2. เด็กชายนภปฎล  หมื่นแก้ว
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุญยจิตร  ไปแดน
2. เด็กหญิงปวีณา  ทองรส
3. เด็กหญิงภควดี  ปาปะไพ
4. เด็กหญิงสุพัฒชา  ปะวันเณย์
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปะวะขัง
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงวชิรญา  วิชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ปะวะเสนะ
3. เด็กหญิงวิชุดา  พันหนองแสน
4. เด็กหญิงสิรินดา  ปะวะเสนัง
5. เด็กหญิงสิริวรินทร์  สมดำ
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติชญา  พรมโคตร
2. เด็กหญิงพรพิมล  สีใส
3. เด็กหญิงศิรัญญา  จันนา
4. เด็กหญิงศิริอัมพร  ปัญญาพิมพ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ปะวะเข
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิตา  ศรีบานชื่น
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญยจิตร  ไปแดน
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสรัญญา  ทองพูล
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุพัฒชา  ปะวันเณย์
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปะวะขัง
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิตา  ศรีบานชื่น
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรกัญญา  แก้ววรรณศิลป์
2. เด็กหญิงแสงเทียน  วงศ์สมบูรณ์
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
16 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคำ
2. เด็กหญิงชนาภา  ฉัตรพิมาย
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ไปแดน
4. เด็กหญิงชลธาร  ปะวัดสา
5. เด็กหญิงฐิติชญา  พรมโคตร
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำจันดี
7. เด็กหญิงนลิตา  บุดดา
8. เด็กหญิงรุ่งจิราวรรณ  อาป้อง
9. เด็กหญิงวรรณญา  หนองเหล็ก
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนัดศรี
11. เด็กหญิงอภัสรา  ฉัตรพิมาย
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กรมรินทร์
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
3. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
4. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปะวะศรี
 
1. นายทองสุข  ประพันธมิตร
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกนก  ประทิพอาราม
2. เด็กชายเรืองชัย  ไปวันเสาร์
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  สาระถี
2. เด็กชายพิชชยา  พันหนองแสน
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สาหลาด
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุดดา
5. เด็กชายอรรถพล  พุทธิมา
6. เด็กชายอรรถพล  การี
 
1. นางบัวผัน  ปะติเพนัง
2. นางวรรณิดา  ศรีบานชื่น
3. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  ปะวะเสนัง
2. เด็กหญิงวรัญญา  สังฆมณี
3. เด็กหญิงอณิฌา  ปะวันนา
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ขันบุตร
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  พิมพา
 
1. นางสายทอง  ปาปะไพ
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.7 เงิน 13 1. เด็กชายนภัทรพล  ปะวันโน
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ปะวันโน
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ปะวะเสนะ
 
1. นางสายทอง  ปาปะไพ
2. นางเสาวนีย์  วิลาลัย