สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงพินยดา  ทิพพิชัย
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  คำสอนพันธ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี   ไหลหาโคตร
3. เด็กหญิงอรญา  ทับชม
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาระคล
2. เด็กหญิงกฤษณา  ปะวะโข
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงวชิรญา  วิชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ปะวะเสนะ
3. เด็กหญิงวิชุดา  พันหนองแสน
4. เด็กหญิงสิรินดา  ปะวะเสนัง
5. เด็กหญิงสิริวรินทร์  สมดำ
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญยจิตร  ไปแดน
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสรัญญา  ทองพูล
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิรกัญญา  แก้ววรรณศิลป์
2. เด็กหญิงแสงเทียน  วงศ์สมบูรณ์
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคำ
2. เด็กหญิงชนาภา  ฉัตรพิมาย
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ไปแดน
4. เด็กหญิงชลธาร  ปะวัดสา
5. เด็กหญิงฐิติชญา  พรมโคตร
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำจันดี
7. เด็กหญิงนลิตา  บุดดา
8. เด็กหญิงรุ่งจิราวรรณ  อาป้อง
9. เด็กหญิงวรรณญา  หนองเหล็ก
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ประนัดศรี
11. เด็กหญิงอภัสรา  ฉัตรพิมาย
12. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กรมรินทร์
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
3. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
4. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปะวะศรี
 
1. นายทองสุข  ประพันธมิตร
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกนก  ประทิพอาราม
2. เด็กชายเรืองชัย  ไปวันเสาร์
 
1. นางวราภรณ์  เย็นวัฒนา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  ปะวะเสนัง
2. เด็กหญิงวรัญญา  สังฆมณี
3. เด็กหญิงอณิฌา  ปะวันนา
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์  พิมพา
 
1. นางสายทอง  ปาปะไพ